ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

απόφ.πρωτ. Θεσ-κης 1893-Α.Μ. 7614                                                                                Α.Φ.Μ. 999384058 –Ζ΄Δ.Ο.Υ. Θεσ-κης

τηλ. 2396041018

elkarakitsios@yahoo.gr

τ.θ. 45   τ.κ. 57006 Θεσσαλονίκη

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-  ΕΛΛΑΔΟΣ

 αριθ. πρωτ. 2221

 

Εν Θεσσαλονίκη τη 24-7-2023

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Με την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εφέτος συντάσσουμε την κατωτέρω έκθεσιν πεπραγμένων του συλλόγου μας προς  δόξαν και ευχαριστίαν Θεού, προς πληροφόρησιν των μελών και φίλων αλλά και πλήρους διαφανείας προς το κοινόν. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνήλθεν εις ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΙΝ  την 24-7-2022 και ΟΜΟΦΩΝΩΣ ενέκρινεν το παρόν  <303ον> πρακτικόν . Δια την σύνταξιν του παρόντος έλαβεν υπ΄όψιν:

Το βιβλίον ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ του συλλόγου, το βιβλίον ημερολόγιον 2022 του συλλόγου, το βιβλίον ταμείου του συλλόγου, τον φάκελλον εξερχομένων εγγράφων του συλλόγου, τον φάκελλον εισερχομένων  εγγράφων του συλλόγου, το βιβλίον πρωτοκόλλου του συλλόγου, τους φακέλλους εκάστου Ελληνικού Φροντιστηρίου εκμαθήσεως της Ελληνικής γλώσσης και όχι μόνον ,   της Ανατολικής Βορείου Ηπείρου που ο σύλλογος  έχει ιδρύσει   και λειτούργεισε κατά το έτος 2022-2023.   Την ετήσιαν έκθεσιν του σχολικού συμβούλου των Ελληνικών Φροντιστηρίων που αναφέραμεν, και όποιων άλλων εγγράφων συνέδραμον εις την ομαλήν λειτουργίαν του συλλόγου στα πλαίσια του καταστατικού του. Παρ΄ όλην την ανασταλτικήν δύναμιν του εκκλησιάσματος του Ιερού Ναού Γενεθλίου Της Θεοτόκου Πατριαρχικών Θεσσαλονίκης,  λόγω  COVID- 19  που είναι η βάσις της λειτουργίας των σχολείων με την ΕΥΛΟΓΙΑΝ του Παναγιωτάτου επισκόπου Θεσσαλονίκης  π.  ΑΝΘΙΜΟΥ , δόξα τω Θεώ ανταπεξήλθαμεν  εις την ομαλήν λειτουργίαν των σχολείων.  Ο σκοπός επί πλέον της δημοσιοποιήσεως της παρούσης  είναι η πληροφόρησις όποιου δήποτε θέλει συμβάλη με κάθε προσπάθειαν του εις την λειτουργίαν του συλλόγου να πραγματοποιήση τους σκοπούς εις πάν εν Θεώ και Πατρίδος Ελλάδος ευάρεστον . Δημοσιοποιεί την παρούσαν εις τον Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης πατέρα ΑΝΘΙΜΟΝ  που έδωσε την ευλογίαν άμα και πολλάκις τον οβολόν του (  της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης),  εις τον πίνακαν του προαναφερθέντος Ιερού Ναού, εις τας ιστοσελίδας : Μυρόφυλλο-Μερόκοβο  ή  www myrofyllo-merokovo .gr,   www pelasgoskoritsas .gr,  www orthodoxnet.gr,  www sfeva.gr,  και άλλα SITE – INTERNET. Επίσης εις την εφημερίδα του συλλόγου « ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ-ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΝ-ΒΑΛΚΑΝΟΝ-ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΝ, ΓΚΑΒΑΛΛΙΏΡΑ, ΚΟΥΡΦΑΡΙΟΝ».

Σημειώνουμε κατωτέρω εν περιλήψει στοιχεία που αποδεικνύουν την διαφάνειαν της παρούσης εκθέσεως:

1 . Ο Σύλλογός μας δεν έλαβεν καμίαν κρατικήν επιχορήγησιν  το έτος 2022 και λειτούργησεν με μόνα τα έσοδα μελών και φίλων.                                           2 .Ο σύλλογος έφερεν εις πέρας όλον το ιεραποστολικόν του έργον παρά την οικονομικήν δυσχέρειαν στην κοινωνίαν και την πανδημίαν του COVID -19.

 1. Λειτούργησαν όλα τα σχολεία –Ελληνικά Φροντιστήρια εκμαθήσεως της Ελληνικής γλώσσης και όχι μόνον στην περιοχήν της Ανατολικής Βορείου Ηπείρου βάσει του προγράμματος του κεντρικού σχολείου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ όπου υπαγόμεθα. (πρακ.294)
 2. Το πρόγραμμα σχολικού έτους με όλα τα σχολεία και τους διδασκάλους εκοινοποιήθη: α) Στο ΥΠΕΠΘ Ελλάδος (υπεύθυνον σχολείων Αλβανίας). β) Ελληνικήν Πρεσβείαν Τιράνων Αλβανίας. γ)  Ελληνικόν  Γενικόν Προξενείον Κορυτσάς. δ)  Περιφέρειαν Κεντρικής Μακεδονίας. ε)  Ελληνικόν κεντρικόν σχολείον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  Κορυτσάς. στ) Σχολικόν σύμβουλον Ελληνικών σχολείων Αλβανίας.
 3. Ο Σύλλογος μας συνεργάσθη πλήρως χωρίς πρόβλημα με την σχολικήν σύμβουλον Ελληνικών σχολείων Αλβανίας κ. Λευκοθέαν Κατσαρού και την διευθύντριαν του σχολείου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ κ. Σαββατούλαν Χοροζίδου.
 4. Στον συντονισμόν λειτουργίας των σχολείων προσέθεσεν και ο δικός μας σχολικός σύμβουλος Γρηγοράκης Καραμέλιος Κορυτσαίος καθηγητής Φυσικών , πρώην γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος Αλβανίας και βουλευτής της ομογένειας στο Αλβανικόν Κοινοβούλιον. 7. Εις τα μέγιστα συνέβαλον ο καθηγητής ms- και υποψ. Διδάκτωρ Μπάμπουλλας Θεμιστοκλής και η σύζυγός του φιλόλογος  Ιωάννα Λουμπόνια αμφότεροι εκπαιδευτικοί του Ελληνοαλβανικού σχολείου ΟΜΗΡΟΣ Κορυτσάς, όπως και η καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσης του Γυμνασίου Βιλίστης Άννα Ζωηφόρου Κράλλη από τα πρώτα στελέχη εκπαιδευτικών των σχολείων.
 5. Δια συνεχή 16ετή χρονιά συνέβαλε τα μέγιστα με ΗΘΙΚΗΝ -ΥΛΙΚΗΝ  συμπαράστασιν  ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης,  ο πατέρας ΑΝΘΙΜΟΣ , γνήσιος συνειδητός ορθόδοξος επίσκοπος  , ένθερμος Έλληνας πατριώτης , στήριγμα Ορθοδοξίας του Γένους βοήθησε στην λειτουργίαν των σχολείων.
 6. Η συμπαράστασις και οι εκδουλεύσεις του πρωτοσυγκέλου Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κ. Ιακώβου ήτο αμέριστος.
 7. Ο σύλλογός μας συνεργάσθη με τον επίσκοπον Κορυτσάς κ. ΙΩΑΝΝΗΝ που έδωσε την άδειαν ενοικιάσεως της αιθούσης της Ιεράς Μονής Παναγίας στην Μπομποστίτσα να λειτουργήση το εκεί σχολείον.
 8. Ο σύλλογός μας συνεργάσθη με όλους τους επιφανείς ομογενείς της Μητροπολιτικής περιφέρειας Κορυτσάς εκτός με την Γενικήν Ελληνίδα Πρόξενον Κορυτσάς που ήτο παντελώς αδιάφορη για τα Ελληνικά φροντιστήρια.
 9. Ο σύλλογος συνεργάσθη με Ι. Μονάς , Ι. Ναούς , συλλόγους, οι οποίοι ήταν και χορηγοί σχολείων αλλά και αρωγοί σε άλλες ιεραποστολικές διακονίες.
 10. Τα Ελληνικά φροντιστήρια χορήγησαν οι κάτωθεν αναφερόμενοι για το σχολικόν έτος 2021-2022 αρχής γενομένης από τον σύλλογον «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ» που χορήγησε το σχολείον κώμης Σβυρίνας Κορυτσάς με τέσσερα τμήματα ( απ. 4117, 4121 ) . Διδάσκαλος ο εκ των παλαιοτέρων διδασκάλων και υπεύθυνος γενικά των σχολείων Κώστας Γιάννης.
 11. Το ελληνικόν φροντιστήριον στο κεντρικό σχολείον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ με δασκάλαν την Κωτέλη Ελενίτσαν χορήγησε ο πρώην πρόξενος Κορυτσάς κ. Οικονόμου – Καμαρινός Θεόδωρος ( πρακ 288/θ. Βον παρ. α αποδείξεις 4125, και 4154).
 12. Το ελληνικόν φροντιστήριον ( 2ον) στο κεντρικόν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ χορήγησε η οικογένεια Σπυρίδωνα και Μαλαματής Αρβανίτη ( πρακ. 288/θ. Βον παρ.β ). Η ίδια οικογένεια βοήθησε σε άλλες διακονίες ιεραποστολής του συλλόγου με συνολικόν ποσόν <1850> βλ. αποδείξεις (4111, 4119, 4126, 4138, 4142, 4153, 4161 ,  4175, 4177 , 4184, 4192, 4224, 4229, 4234, 4242,  4247, 4253).
 13. Το ελληνικόν φροντιστήριον στην κώμην Πωλένας Κορυτσάς χορήγησε ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Θεσσαλονίκης ( απ. 4238, 4239 υπόλ. στο οικονομικόν έτος 2023) και η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης (απ. 4240) 17. Το ελληνικόν φροντιστήριον Μπομποστίτσας Κορυτσάς χορήγησε η οικογένεια Γεωργίου –Αικατερίνας Κλειδαρά, οικ. Μάνεση Κων.-Κλειδαρά Ουρανίας,  Δέλλιου Αλεξ.- Κλειδαρά Υπαπαντής ( απ. 4122, 4147,  4165,).
 14. Η οικογένεια Συρίδωνος –και Μαλαματής Αρβανίτη χορήγησε δια το έτος 2022 τα δύο μικρά παιδιά της νήσου ΨΕΡΙΜΟΥ  Δωδεκανήσων (απ. 5972 , 5973, 6023, 6024, 6074, 642, 6143, )
 15. Τα υπόλοιπα ελληνικά φροντιστήρια και άλλες ιεραποστολικές διακονίας χορήγησαν οι οικογένειες: Ρεράκης Ηρακλής- Θεοδώρα, Μίχος Αχιλλεύς- Μπίζα Ευανθία, Νεφτετζίδης Βασίλειος- Φετιχίδου Φωτεινή, Βιδάλης Μάρκος-Γεωργία, Παπαγεωργίου Θωμάς- Μαρία, Νικηφόρου Καρυοφύλλης-Αιχμαλωτίδου Όλγα, π Ελευθέριος  Καρακίτσιος-Φωτεινή, Κοσμίδης Αλέξανδρος- Άννα , Ιωσηφίδης Ηλίας- Στάρα Άννα , Λίνδρα Αιμιλίας, Καρακίτσιος Γεώργιος- Νεοφυτίδου Ελένη.                                                                                                                           20.  Τα μέγιστα προσέφερεν  ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Πατριαρχικών Θεσσαλονίκης ( απ.   4123, 4157, 4162, 4172, 4191, 4225, 4235, ).
 16. Αρωγοί στην λειτουργίαν του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Πατριαρχικών ήσαν οι κτίτορες Αναστάσιος Λιόλιος-Αμπάρη Μαρία, οι άμισθοι ιεροψάλται Παπανικολάου Φώτιος , Λιόλιου -Αμπάρη Μαρία, Αμπάρη Ελένηκαι οι διακονούντες Τσιούμα Αναστασία, Βιδάλης Μάρκος, Βρονταράς Νικόλαος.
 17. Ο σύλλογος ήλθε αρωγός σε άνεργους ( απ. 5956, 5966, 5968, 5981, 5989, 5990, 6016, 6030, 6040, 6090, 6105, 6114, 6120, 6121, 6138,6139) 23. Ο σύλλογος ήλθε αρωγός στους γονείς του ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΤΣΊΦΑ ΚΩΝ. ( απ. 6138, 6073, 6104, 6147, ).
 18. Ο σύλλογος ήλθε αρωγός στην θυγατέρα του ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΤΣΙΦΑ ΚΩΝ. ( απ. , 6037 , 6067,  6110, 6148 ).
 19. Ο σύλλογος συνέβαλε σε μικρή να θεραπευθή στην Ελβετία με το ποσόν των (8.803 ευρώ απ. 5988).
 20. 26 Ο σύλλογος χορήγησε υποτροφίες στην εκπαίδευσιν σε βορειοηπειρώτες( απ. 5995,5996, 6010, 6011, 6012, 6013, 6021, 6054, 6055, 6056, 6057, ).
 1. Ο σύλλογος συνέδραμε περιπτωσιακά άνεργους ( απ. 5969, 6031, 6035, 6045, 6071.
 2. Ο σύλλογος μας συνέδραμε άνεργον έγκυον ( απ. 6081, 6082, 6144).
 3. 29.Ο σύλλογος προσέφερε σε συσσίτιο απόρων Ιερού Ναού  1550 αυγά.
 1. Ο σύλλογος πραγματοποίσεν ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ εις τους Μακεδονομάχους, τους ήρωες του Ι940., εις τον Εθνομάρτυρα ΚΩΝ/ΝΟΝ ΚΑΤΣΙΦΑΝ, εις τους αγωνιστάς του 1821.
 2. Ο σύλλογος ήλθε αρωγός στην εφημερίδα των Πομάκων Θράκης ΖΑΓΑΛΙΣΑ.
 3. Μέλη του συλλόγου δημοσίευσαν επιστημονικές ιστορικές εργασίες σε ιστορικά περιοδικά : « ΣΚΟΥΦΑΣ», ΕΛΙΚΡΑΝΟΝ , ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, κ. α.
 4. Ο σύλλογος εσυνεργάσθη με τους ορθοδόξους φιλοπάτριδας ιατρούς : κ. Χαράλαμπον Φρόνην χειρούργον πρώην διευθυντήν 424 ΓΣΝΘ, τον παθολόγον κ. Δημήτριον Κηπουρόν, την διαβιτολόγον-ενδοκρινολόγον  κ. Δήμητραν Μπογδάνου , τον καθηγητήν  αιματολόγον κ. Ιωάννην Κοραντζήν,την δερματολόγον κ. Ανθούλαν Ιωαννίδου, την ιατρόν ΩΤΡΛ  κ. Ιωάνναν Μπακούλα-Κλήμη, τους αδελφούς Γεώργιον και Απόστολον Λαμπανάρην ιατρούς χειρούργους Ρομποτικής, τον καρδιολόγον κ. Νεκτάριον Αφθονίδην πρώην διευθυντήν Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος,  τον οφθαλμίατρον κ. Γεώργιον Καμπάκην.
 5. Οικονομικήν στήριξιν και όχι μόνον παρείχεν ο πρόεδρος π. Ελευθέριος Καρακίτσιος ποσού 1520 ευρώ ( βλ . αποδ. 4124, 4139,4166, 4185, 4188,4189, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4215, 4221, 4226, 4228, 4231, 4295).

Εφ΄ ω συνετάγη η παρούσα επ΄ αγαθώ φιλτάτης Πατρίδος Ελλάδος και Μητρός Ορθοδόξου Πίστεως  υπογράφεται ως  έπεται και θέλει αποσταλή προς όλα τα μέλη του συλλόγου  να δημοσιοποιηθή ως ανεγράφη στον τύπον και ιστοσελίδας . Μη εγκριθείσα υπό την Γενικήν Συνέλευσιν λόγω πανδημίας COVID -19 βάσει  καταστατικού.

 

Το Διοικητικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος                           ο γραμματεύς                                   τα μέλη

 

Τ.Σ.Υ                                             Τ.Υ                                Αρβανίτης Δημ.   Τ.Υ

π. Ελευθέριος  Καρακίτσιος  Καμπλιές Χαρ.             επιχειρηματίας

πρωτ/ρος-καθ-Δρ.Θ.-ΑΠΘ   οικ.Παν.Μακ/ας          Δετζώρτζης Ιω.

ε. α. αξιωματικός

Καρακίτσιος Γεώ. Τ.Υ

Δ.Υ.- υπ.δικαιοσ.