Στιγμιότυπα Ιστορίας: Ποιοι είναι οι Αλβανοί (Από εφημερίδα του 1914)

(Το κείμενο είναι πιστή αντιγραφή την εφημερίδα.)

Ποιοι είναι οι Αλβανοί

(Από εφημερίδα του 1914)

Η «Εφημερίς της Φρανκφούρτης» αναγγέλουσα την οριστικήν αποδοχή του Αλβανικού θρόνου παρά του πρίκηπος Βήδ δημοσιεύει τας εξής σημειώσεις ου εν Δυρραχίω ανταποκριτού τας οίτινες δίδουν πλήρη χαρακτηρισμών, εις ολίγας γραμμάς των σμερινών υπηκόων του Γερμανού πρίγκηπος.

« Το Δυρράχιον -γράφει- η πρωτεύουσα της Αλβανίας, έχει ένα φωνογράφον και δύο ποδήλατα. Δεν απέκτησεν όμως ακόμη αποχωρητήρια.

Ο Αλβανικός ύμνος έχει 100 και πλέον στροφάς, το αληθές είνε ότι μόλις προ τριών ετών εγράφη.

Η ζωή της γυναικός δια τους Αλβανούς στοιχείζει το ήμισυ της ζωής του ανδρός. Ο φονεύων άνδρα πληρώνει 5000 φράγκα. Ο φονεύων γυναίκα πληρώνει 2500.

Η φιλοξενία είνε διά τους Αλβανούς ιερών πράγμα, αλλά δύναται τις να ληστεύση τον ξένον του ευθύς ως διασκελίση το κατώφλιον της οικίας του.

Οι Μαλισσόροι θεωρούν ως ευγενές να περιπατούν με ενδύματα ξεσχισμένα και ρυπαρά.

Ο ισυρότερος Αλβανός αγνοεί την ανάγνωση και γραφήν.

Η Αλβανική γλώσσα δεν έχει λέξεις δια να εκφράση τον «έρωτα» και το «αγαπώ». Έχει όμως πολλάς δια να είπη «εκδίκησις».

Η εκδίκησις δια τους Αλβανούς δεν είνε διασκέδασις αλλά βάρος το οποίον φέρουν ακουσίως. Εν τούτοις 20% εκ του αρρσενικού πληθυσμού θνήσκουν δολοφονούμενοι.

Οι βόρειοι Αλβανοί δεν φοβούνται όσον τον θάνατον όσον το λουτρόν.

(Αντιγραφή κειμένου από το απόκομμα. Ετοίμασε Πελασγός Κορυτσάς)