ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Εν Θεσσαλονίκη τη 10-5-2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ    Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»     Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής

Α. Φ. Μ. 999384058 Ζ. Δ.Ο.Υ. Θεσ/κη    Μέριμνας Π. Ε. Θεσσαλονίκης

Τηλ. +Τηλεομ. 2396041018                   Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

E- filipolitismu@ yahoo.gr αριθ.πρωτ.1402 Μοναστηρίου 154 τ. κ. 546

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016

Δυνάμει του υπαρίθ. 216/24-4-2017, θέμ. Ζον , ημετέρου πρακτικού , το Δ. Σ.  έλαβεν  υπ΄ όψιν τα τηρούμενα αρχεία του Συλλόγου , ήτοι το βιβλίον πρακτικών του Δ. Σ. , το ετήσιον ημερολόγιον , το βιβλίον πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων του συλλόγου, το βιβλίον εσόδων εξόδων του ταμείου, τους φακέλλους εξερχομένων –εισερχομένων εγγράφων, τους φακέλλους λειτουργίας εκάστου Ελληνικού Φροντιστηρίου εις την Βόρειον ΄Ηπειρον , το βιβλίον πρωτοκόλλου του συλλόγου, τις εκθέσεις των διδασκάλων –σων των Ελληνικών φροντιστηρίων , την ετήσιαν έκθεσιν του σχολικού Συμβούλου των Ελληνικών φροντιστηρίων και λοιπά στοιχεία. Συνέταξεν βάσει των ανωτέρω την περιληπτικήν έκθεσιν πεπραγμένων έτους 2016. Την έκθεσιν θα αποστείλη  σύμφωνα με τον νόμον που διέπει τους συλλόγους  Μ. Κ. Ο. , εις τους αρμοδίους της περιφερείας της Κεντρικής Μακεδονίας , την διένεμε εις τα μέλη του συλλόγου, την κοινοποίησεν εις το Υπουργείον Παιδείας, ( αρμόδιον δια τα σχολεία της Αλβανίας), Ελληνικήν Πρεσβείαν Τιράνων, Ελληνικόν Γενικόν Προξενεἰον Κορυτσάς, Κεντρικόν σχολείον «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Κορυτσάς, ελληνοαλβανικόν σχολείον «ΟΜΗΡΟΣ» Κορυτσάς και εις το INTERNET.  Η δημοσίευσις εγένετο δια την πληροφόρησιν κάθε ενδιαφερομένου που θέλουν να πληροφορηθούν δια την δραστηριότητά μας εντός και εκτός Ελλάδος , ιδιαιτέρως δια τα εν Βορείω Ηπείρω Ελληνικά φροντιστήρια εκμαθήσεως της Ελληνικής Γλώσσης και όχι μόνον . Με την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την πρεσβείαν  του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου η δραστηριότης μας έχει ως ακολούθως :

 1. Ο Σύλλογος ως (Μ. Κ.Ο.) ελειτούργησεν βάσει του καταστατικού του και έφερεν εις πέρας κατά το σωτήριον έτος  2016 ένα θεάρεστον έργον χάριν της αυτοθυσίας των μελών και φίλων του Συλλόγου. Ο Σύλλογός μας ουδεμίαν «ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΝ» έλαβεν  η άλλου έθνους ή διεθνούς οργανώσεως .
 2. Παρά την οικονομικήν κρίσιν εις την Ελλάδα το έτος 2016 , την διαφθοράν , την αλλοτρίωσιν των ηθικών αξιών εις όλους τους κοινωνικούς τομείς εντός και εκτός Ελλάδος με πολλήν θυσίαν ο Σύλλογός μας ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΝ τα ελληνικά Φροντιστήρια εκμαθήσεως της ελληνικής γλώσσης και όχι μόνον , εις τον νομόν Πόγραδετς, νομόν Κορυτσάς, νομόν Δεβολίου, νομόν Κολώνιας, Ανατολικής Βορείου Ηπείρου.
 3. Τα Ελληνικά Φροντιστήρια ελειτούργησαν με δική μας πάντα μέριμναν , κάτω από την διδακτικήν λειτουργίαν και έλεγχον του κεντρικού σχολείου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Κορυτσάς. Εγένετο έλεγχος διδακτικός από τον σχολικόν σύμβολον του Υπουργίου Παιδείας Ελλάδος υπεύθυνον για τα σχολεία Αλβανίας κ. Σωτηρούδα Βασιλείον .Ελειτούργησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα του κεντρικού σχολείου « ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» βάσει του υπαρίθ. 1362 ωρολογιακού εβδομαδιαίου προγράμματος που εκοινοποιήθη εις όλους τους αρμοδίους .
 4. Εις τα σχολεία επί πλέον εγένετο έλεγχος από τον δικό μας σχολικόν Σύμβουλον κ. Γρηγόριον Καραμέλιον , πρόεδρον της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Κορυτσάς, τέως γενικού Επιθεωρητού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Αλβανίας, τέως βουλευτού Κορυτσάς, συνταξιούχου καθηγητού Φυσικών επιστημών.
 5. Εις το κεντρικόν σχολείον «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» εδίδαξεν η διδασκάλισσα Ελισσάβετ Ιωάννου Πάνη πτυχιούχος του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κορυτσάς και απόφοιτος μεταπτυχιακού του ιδίου τμήματος .
 6. Εις το Ελληνικόν φροντιστήριον της πόλεως Πόγραδετς εδίδαξεν η διδασκάλισσα Μαριάννα Σωτηράκη Μαγκιέρη πτυχιούχος Δασοπονίας Πανεπιστημίου Τιράνων ,πτυχιούχος επάρκειας Πανεπιστημίου Αθηνών.
 7. Εις το Ελληνικόν Φροντιστήριον Πενταβινίου Κορυτσάς εδίδαξεν η διδασκάλισσα Ιωάννα Λουμπόνια σύζυγος Θεμιστοκλέους Μπάμπουλλα, πτυχιούχος φιλοσοφικής σχολής Θεσσαλονίκης , πτυχιούχος μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίου Τιράνων, απόφοιτος ελληνικού Φροντιστηρίου Κορυτσάς.
 8. Εις το Ελληνικόν Φροντιστήριον Λεσκοβικίου Κολώνιας εδίδαξεν η διδασκάλισσα Αγγελική Ελευθερίου Ντάγκα , πτυχιούχος του παιδαγωγικού τμήματος Πανεπιστημίου Κορυτσάς , πτυχιούχος μεταπτυχιακού του ιδίου τμήματος, πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κορυτσάς, με επάρκεια εις την Ελληνικήν του Πανεπιστημίου Τιράνων, με επάρκειαν εις Αγγλικήν γλώσσαν, πτυχιούχος Η/Υ πληροφορικής, διδασκάλισσα του δημοτικού Αλβανικού  σχολείου Λεσκοβικίου .
 9. Εις το Ελληνικόν σχολείον Βιλίστης Δεβολίου εδίδαξεν η διδασκάλισσα Άννα Ζωηφόρου Κράλη , πτυχιούχος Γαλλικής γλώσσης του πανεπιστημίου Ελβασάν, απόφοιτος Ελληνικού Φροντιστηρίου Χοτσίστης , με επάρκεια εις την Ελληνικήν γλώσσαν από το Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, με μετεκπαίδευσιν εις την Γαλλικήν εις Παρισίους, με επάρκειαν εις την πληροφορικήν Η/Υ, με επάρκειαν εις την Αγγλικήν, με επάρκειαν εις την Ιταλικήν γλώσσαν.
 10. Εις όλα τα ελληνικά φροντιστήρια ο αριθμός των μαθητών αυξομειώνετε κατά την διάρκειαν του σχολικού έτος αναλόγως των εκεί συνθηκών.
 11. Κατά το σχολικόν έτος 2016 η μαθήτρια του Ελληνικού Φροντιστηρίου Αικατερίνα Ντάγκα του Αρθούρ και Αγγελικής έλαβεν επάρκειαν από το Πανεπιστήμιον Τιράνων μετά από επιτυχήν εξέτασιν.
 12. Κατά το έτος 2016 η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης  π. ΑΝΘΙΜΟΥ , ενθέρμου πατριώτου , αληθινού επισκόπου, στηρίγματος της Ορθοδοξίας,  προς τα Ελληνικά Φροντιστήρια Ανατολικής Βορείου Ηπείρου ήτο ΑΜΕΡΙΣΤΟΣ.         .
 13. Η συμπαράστασις και οι εκδουλεύσεις εις το ιεραποστολικόν έργον μας εις την Ανατολικήν Βόρειον Ήπειρον , του πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης π. Στεφάνου Τόλια ήτο υποδειγματική .
 14. Η συνεργασία του Συλλόγου με τας Ιεράς Μονάς, Ι. Ναούς, άλλους συλλόγους , με καθηγητάς της Θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Μιχαήλ Τρίτον, κ. Αθανάσιον Καραθανάσην πρόεδρον της Εταιρείας μακεδονικών Σπουδών, πολύ προήγαγεν το έργον μας.
 15. Ο Σύλλογός μας εις την Βόρειον ΄Ηπειρον εσυνεργάσθη με το Γενικόν Προξενείον Κορυτσάς, με τον πρόεδρον της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ. Γρηγοράκην Καραμέλιον , με τον ιατρόν του Πόγραδετς κ. Δάμην Λάζαρον , τον έλληνα επιχειρηατίαν κ. Ηλίαν Αδάμον της Κορυτσάς, την συνταξιούχον Λυκειάρχην Πόγραδετς κ. Αικατερίναν Τενεκεντζή-Δάμην, τον καθηγητήν του Πανεπιστημίου Κορυτσάς κ. Ιορδάνην Γιώργην , τον καθηγητήν του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου κ. Παναγιώτην Μπάρκαν .
 • Ο Σύλλογός μας εσυνεργάσθη με τους συλλόγους : Σ.Φ.Ε.Β.Α. , «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ», «ΟΙ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΙ», «Εκπολιτιστικόν Μορφωτικόν Σύλλογον Μυροφύλλου Τρικάλων», Ορθόδοξο σύλλογο «Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ» κ. ά.
 • Αρωγός και χορηγός υπήρξεν και εφέτος εις το έργον μας η ερίτιμος Διευθύντρια του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννα Π. Φουντά. Χορηγός επί συνεχή σειρά ετών του Ελληνικού φροντιστηρίου Βιλίστης Κορυτσάς.
 1. Αρωγός εις το ιεραποστολικόν μας έργον ο καθηγητής της Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Κανέλλος μετά του επιτελείου του αναισθησιολόγου κ. Νέστωρος Καλιντζή εχειρούργησαν εις το Διαβαλκανικόν Κέντρον άνευ αμοιβής , Βορειοηπειρώτας αδελφούςμας. ( βλ. πρακ. 211/30-12-2016  θ.  Γον ).
 • Αρωγός επίσης εις το ιεραποστολικόν μας έργον ο χειρούργος ιατρός , τέως Δ/ντής του 424/Γ. Σ. Ν. Θ. κ. Χαράλαμπος Φρόνης ο οποίος άνευ αμοιβής επελήφθη πολλών εξετάσεων ασθενών διδασκάλων  μας.
 1. Οικονομικήν στήριξιν δια «κυτίων εράνου»παρείχεν η αλυσίδα καταστημάτων RLASAIR των οδών Θεμιστοκλή Σοφούλη και Κων. Καραμανλή περιοχής Βούλγαρη.
 2. Oικονομικήν στήριξιν παρείχε ο πρόεδρος του συλλόγου π. Ελευθέριος Καρακίτσιος εν συνόλω ευρώ <5.700> ήτοι πέντε χιλιάδας επτακόσια. (Βλ. απόδ. Εισπράξ. 2511,2512,2514,2515, 2532,2542,2547,2559, 2565, 2568,2570, 2579, 2581, 2592, 2594, 2595, 2597, 2599, 2602, 2608, 2611, 2612, 2630, 2639, 2643, 2648, 2651, 2653, 2656, 2658, 2659, 2669, 2670, 2686, 2687, 2688, 2689.
 3. Οι κτίτορες του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Πατριαρχικών κάτω Πυλαίας, κ. Αναστάσιος και η κ. Μαρία Λιόλιου αποπληρώνουν όλα τα έξοδα , υδροδοτήσεως, φωτισμού, ιεροψαλτών, τά έσοδα του οποίου διατίθενται δια την χορήγησιν των Ελληνικών Φροντιστηρίων της Ανατολικής Βορείου Ηπείρου που συντηρεί ο σύλλογός μας.
 • Ο Σύλλογός μας στήριξε την εφημερίδα των Πομάκων Θράκης «ΖΑΓΑΛΙΣΑ» η οποία στηρίζει τα δίκαια αυτών και τον αγώνα που κάνει απέναντι στην Τουρκική προπαγάνδα του τουρκικού προξενείου Κομοτινής και όχι μόνον.
 1. Ο Σύλλογός μας στήριξε και εξέδωσε όλον το έτος 2016 την εφημερίδα «ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ-ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΝ-ΒΑΛΚΑΝΟΝ-ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΝ –ΓΛΥΣΤΡΑ-ΓΚΟΥΛΦΑΡΙΟΝ» Ασπροποτάμου Τρικάλων  γενέτειρες πολλών εκλεκτών μελών του συλλόγου.
 2. Ο Σύλλογός μας εσυνεργάσθη με το τμήμα αλλοδαπών Δωδεκανήσου Θεσσαλονίκης . ΄Ολον το προσωπικόν με σύνεσιν και υπευθυνότητα υπό την ηγεσίαν της δραστηρίου Διοικητού κ. Ευστρατίας Φουτζιτζή μετά του κατά πάντα αξίου υποδιοικητού κ. Ελευθερίου Ελευθεριάδη, αντιμετώπισαν πολλά θέματα Βορειοηπειρωτών της αρμοδιότητός των . Η διορατικότης των και η καταξίωσίς των λαμπρύνουν την Ελληνικήν Αστυνομίαν . Τους ανήκει το ελάχιστον που μπορούμε να ομολογήσωμεν ο δημόσιος έπαινος και τα ευχαριστήριά μας.
 3. Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τις εκδόσεις «ΕΛΙΚΡΑΝΟΝ» Α. Ε. Αθήναι, προέβη εις δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών που αφορούν την Βόρειον ΄Ηπειρον, αποκατάστασιν της ιστορικής αληθείας, δια τα δίκαια των εκεί αδελφών .
 4. Ο Σύλλογός μας σε συνεργασίαν μετά φίλων Κορυτσαίων και λοιπών εξ Ελλάδος Ελλήνων ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΝ και το 2016 την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «www pelasgos koritsas.gr» με δίγλωσσες δημοσιεύσεις εις την Ελληνικήν και Αλβανικήν γλώσσαν δια τα δίκαια του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού και όχι μόνον.
 5. Πολύτιμος ήταν η συνεργασία του Βορειοηπειρώτου καθηγητού Θεολόγου και εκλεκτού μέλους κ. Θεμιστοκλέους Μιχαλάκη Μπάμπουλλα από την Μπομποστίτσα Κορυτσάς, ο οποίος πολλά υπηρέτησεν δια την εύρυθμον λειτουργίαν των εκεί Ελληνικών φροντιστηρίων και όχι μόνον.
 6. Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις άνεργον άπορον χήραν , δια την επιβίωσίν της, και την υγειονομικήν περίθαλψιν της .( Βλ. από. πληρ. 2886, 2890, 2894, 2904, 2915, 2926, 2927, 2932, 2958, 2959, 2963, 2964, 2967, 2990, 2993, 2995, 3002, 3006).
 7. Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις ηλικιωμένους –απόρους Βορειοηπειρώτας. ( βλ αποδ. πληρ. 2918, 2994, 2978, 2976).
 • Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις Βορειοηπειρώτας ιερείς . (βλ αποδ. πληρ. 2911, 2983, 2984, 2985, 2986).
 1. Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις άπορον φοιτητρίαν Βορειοηπειρώτισσαν. ( βλ. απόδ. πληρ. 2991).
 2. Ο Σύλλογός μας κάλυψε τα έξοδα τοκετού πρεσβυτέρας Βορειοηπειρώτισσας. ( βλ. απόδ. πληρ. 2938, 2947).
 • Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις γάμον Βορειοηπειρώτου . ( βλ. απόδ. πληρ. 2980).
 1. Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις αγρότην Βορειοηπειρώτην περιφέρειας Κορυτσάς . ( βλ. απόδ. πληρ. 2979).
 2. Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις μαθητήν Βορειοηπειρώτην περιφέρειας Κορυτσάς. ( Βλ απόδ. πληρ. 2281).
 3. Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις αναξιοπαθούσες οικογένειες εντός Ελλάδος .( βλ. απόδ. πληρ. 3007, 3008).
 • Ο Σύλλογός μας χορήγησε υποτροφίες εις Βορειοηπειρώτισσες για μεταπτυχιακές σπουδές εις το Παιδαγωγικόν Τμήμα Πανεπιστήμιου Κορυτσάς (βλ. απόδ. πληρ. 2975,2899, 3000).
 1. Ο Σύλλογός μας χορήγησεν υποτροφίαν σε πτυχιούχον του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δια την απόκτησιν πτυχίου Ρωσικής γλώσσης εις το Κέντρον Μελετών Χερσονήσου Αίμου Θεσσαλονίκης. ( βλ. απόδ. πληρ. 2988, 3003).
 2. Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις πολύτεκνον οικογένειαν εις το χωρίον Σκεπαστόν Καλαβρύτων Πελοποννήσου δια την ηλεκτροδότησιν της οικίας των. ( βλ. απόδ, πληρ. 2893).
 3. Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις αναξιοπαθούντα ομογενήν εξ Σκοπίων . Βλ. απόδ. πληρ. 2996).
 4. Ο Σύλλογός μας πρόσφερε στους εκπαιδευτικούς των Ελληνικών Φροντιστηρίων δια την διδασκαλίαν της Ελληνικής γλώσσης και όχι μόνον, μισθούς, ναύλα, ενοίκια, θέρμανσιν, γραφικήν ύλην , τέλεσιν εορτών εντός των σχολείων , Χριστούγεννα, Πάσχα, εκτάκτων εκδηλώσεων. ( βλ. απόδ. πληρ. 2889, 2909, 2910, 2911, 2919, 2920, 2937, 2941, 2942, 2943, 2944, 2946, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2977).
 5. Ο Σύλλογός μας ετέλεσεν ΜΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ και των Ηρώων του έπους 1940-1941 εις τον Ιερόν ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Πατριαρχικών Κάτω Πυλαίας. (βλ από. πληρ. 2967).
 6. Ο Σύλλογός μας ήλθε αρωγός εις δυστύχημα οικογενείας εις το χωρίο Μεσούντα ΄Αρτης ( βλ. απόδ. πληρ. 2956, 2974, 2977).
 7. Ο Σύλλογός μας δια του Δ.Σ. συμμετείχε εις τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στην Κορυτσά όπου ο πρόεδρός μας π. Ελευθέριος Καρακίτσιος , ετέλεσεν την Δοξολογίαν εις τον Ιερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγής Κορυτσάς , ετέλεσεν την επιμνημόσυνον δέησιν εις το Ηρώον του χωρίου Μπομποστίτσας των ηρώων έπους 1940-41, , συμμετείχε εις την εορτήν του Ελληνοαλβανικού σχολείου «ΟΜΗΡΟΣ»Κορυτσάς.( βλ. από πληρ. 2987).
 8. Ο Σύλλογός μας εσυνεργάσθη με τους εκπαιδευτικούς του Ελληνοαλβανικού σχολείου «ΟΜΗΡΟΣ» Κορυτσάς(βλ. πρακ. 208/25-10-2016 θ. Βον και Γον).
 9. Ο Σύλλογός μας εδώρισεν (400) τετρακοσίους τόμους βιβλίων εις το Ελληνοαλβανικόν σχολείον «ΟΜΗΡΟΣ» Κορυτσάς . ( βλ. πρακ. 208/25-10-2016 Θ. Αον).
 • Ο Σύλλογός μας εσυνεργάσθη με τον Σύλλογον «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ» ο οποίος εχορήγησε την λειτουργία του Ελληνικού Φροντιστηρίου Πόγραδετς . ( βλ. πρακ. 208/25-10-2016/Θ. Εον και πρακ. 209/ 3-12-2016).
 1. Ο Σύλλογός μας εσυνεργάσθη με τις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α. Ε» οι οποίες εδώρισαν βιβλία στον σύλλογόν μας ο οποίος αμέσως μεταβίβασεν την δωρεάν εις το Ελληνικόν Φροντιστήριον Λεσκοβικίου, Ελληνικόν Φροντιστήριον Πόγραδετς, και το Ελληνοαλβανικόν σχολείον «ΟΜΗΡΟΣ».( βλ. πρακ. 208/25-10-2016 Θ. Εον.
 2. Ο Σύλλογός μας εδώρισεν δια τα συσσίτια του Ιερού ναού Γεννήσεως του Σωτήρος Δελφών , καθώς και εις μεμονωμένα άτομα αυγά εν όψει των ημερών του Πάσχα.
 3. Δια πολλοστήν σχολικήν χρονιάν η οικογένεια του κ. Γεωργίου και Αικατερίνας Κλειδαρά συνταξιούχοι μονόμισθος μόνον ο ένας εχορήγησαν εξ ολοκλήρου την λειτουργίαν του Ελληνικού Φροντιστηρίου Πενταβινίου Κορυτσάς . Συνεπίκουροι ήσαν οι γαμβροί και θυγατέρες των, κ. Κων/νος Μανασσής-Ουρανία Κλειδαρά, κ. Δέλλιος Αλέξανδρος –Υπαπαντή Κλειδαρά με παιδιά και μονόμισθοι άπαντες .Εχορήγησαν το σχολείον αλλά και εσπούδασαν μεταπτυχιακήν φοιτήτριαν. ( βλ. απόδ. εισπ. 2556, 2604, 2607, 2614, 2654, 2657, 2678.).
 4. Η οικογένεια Σπυρίδωνος και Μαλαματής Αρβανίτη εχορήγησαν εξ ολοκλήρου το Ελληνικόν φροντιστήριον Κορυτσάς, καθώς και την υποτροφίαν μεταπτυχιακών σπουδών εις την ομογενήν Βορειοηπειρώτισσαν φοιτητρίαν Α.Δ.Ρ. από την Δερβιτσιάνην , εις το Πανεπιστήμιον Αργυροκάστρου. ( βλ. αποδ. εισπ. 2536, 2546, 2547, 2642, 2646, 2683).  Όλα τα μέλη του συλλόγου συμμετείχαν εις το έργον του συλλόγου επ΄ αγαθώ φιλτάτης Πατρίδος Ελλάδος και Μητρός Ορθοδόξου Πίστεως  .

Το Διοικητικόν Συμβούλιον

Τ.Σ-Τ.Υ. π. Ελευθ. Καρακίτσιος πρόεδρος , Χαρ.Καμπλιές γραμματεύς, Βασιλ. Τασιός αντ/ρος, Πέτ. Δημάκης ταμίας, Ιω. Δετζώρτζης μέλος.